Algemene Voorwaarden LiChiq Staff


Artikel 1       Definities

Opdrachtnemer: LiChiq Staff, feitelijk gevestigd aan Apostelenpavé 25B, 6211 XJ te Maastricht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond, onder nummer 60160926 met BTW nummer NL153828894B01.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat.

Opdrachtuitvoerder: de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.

Partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever.

Producten/diensten: Werving & Selectie, Detacheren, Uitzenden, Payrolling, Outplacement, Persoonlijke Profiel Analyse (PPA).

Opdracht: Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever inspant een opdrachtuitvoerder voor te dragen en/of te bemiddelen naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.

 

Artikel 2       Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van opdrachtnemer en haar productgroepen, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover de opdrachtgever in zijn aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en wijzigingen in overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking of wijziging schriftelijk heeft bevestigd. 

 

Artikel 3       Aanbiedingen en offertes

1. Offertes/aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2. Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van 1 (zegge: één) maand. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

3. Een opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt in beginsel tot stand nadat opdrachtnemer een aanbod/aanbieding heeft gedaan en opdrachtgever deze heeft aanvaard.

4. Aanvaarding van de offerte/aanbieding en eventuele wijzigingen geschiedt door een schriftelijke of een andere, als betrouwbaar te beoordelen, bevestiging van opdrachtgever (via mail). 

5. Een opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt als gestart beschouwd indien de opdrachtgever een door opdrachtnemer geïntroduceerde opdrachtuitvoerder uitnodigt of indien opdrachtnemer een begin met de uitvoering van de opdracht heeft  gemaakt.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. De prijzen in de genoemde offertes/aanbiedingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4       Uitvoering van de overeenkomst

1. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtuitvoerder. De opdrachtnemer draagt hierdoor nimmer enige werkgeversaansprakelijkheid jegens de werknemer, noch enige aansprakelijkheid voor de opdrachtuitvoerder, voor zover het betreft de feitelijke wijze van uitvoeren van de opdracht onder leiding en toezicht van opdrachtgever. 

2. In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht daarvan in het bedrijf, extern of op het werkterrein van opdrachtgever. Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever de opdrachtuitvoerder, kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

3. De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. 

4. Opdrachtnemer heeft het recht om haar opdrachtuitvoerders gedurende 12 (zegge: twaalf) werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht zijn. 

6.  Er zal 6 – 8 (zegge: zes tot acht) weken voor het einde van de overeenkomst een evaluatie plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 5        Contractsduur en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst bij detacheren, uitzenden of payrolling wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Bij een outplacementtraject wordt ook een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, welke een maand voordat de overeenkomst eindigt opgezegd dient te worden, anders wordt deze stilzwijgend verlengd. Bij een Werving & Selectie traject wordt een opdrachtbevestiging opgesteld die tevens bindend is.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor bepaalde tijd de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt.

4. De uitvoeringstermijn wordt door opdrachtnemer steeds in overleg met de opdrachtgever bepaald. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtgever zijn/haar akkoord heeft gegeven op de offerte en zich daarbij conformeert aan de gemaakte afspraken en alle naar het oordeel van opdrachtnemer eventueel benodigde gegevens aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/ of schadevergoeding te vorderen.

5. Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan opdrachtnemer kennis geeft, onverminderd het recht van opdrachtnemer om binnen 2 (zegge: twee) weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

 

Artikel 6   Wijziging van de overeenkomst/opdracht, c.q. meer-/minderwerk

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering het overeengekomen tarief/vergoeding of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. De opdracht zal vervolgens conform het gewijzigde tarief/vergoeding uitgevoerd worden.

3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

4. Indien een opdrachtgever opdracht geeft tot meer-/minderwerk dient dit schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

Artikel 7       Verlenging en (tussentijdse) beëindiging

1. De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk 1 (zegge: één) maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien later aangegeven zullen partijen zich maximaal inspannen om de verlenging alsnog mogelijk te maken. Bij een outplacementtraject eindigt de overeenkomst na de looptijd niet van rechtswege. Deze dient door opdrachtgever 1 (zegge: één) maand vóór het einde van de contractperiode schriftelijk opgezegd te worden, anders wordt deze stilzwijgend verlengd.

2. De overeenkomst kan door de opdrachtgever alsook door de opdrachtuitvoerder worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Dit geldt voor een detacheringsovereenkomst met een vast aantal uren per maand voor een vooraf bepaalde periode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij een uitzendovereenkomst is er geen opzegtermijn, deze is per direct opzegbaar.

3. Indien tot tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever is overgegaan, heeft opdrachtnemer recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de resterende maanden dat de overeenkomst nog duurt.

4. De opdrachtgever kan de overeenkomst van een outplacementtraject en een PPA niet tussentijds opzeggen.

5. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- Na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de bovenstaande genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

6. In afwijking van artikel 7.1, 7.2 en 7.4 eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen:

- Door overlijden van de wederpartij of opdrachtuitvoerder;

- Met wederzijds goedvinden;

- Door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de wederpartij;

- Door het staken van de bedrijfsvoering van de wederpartij;

- Ingeval de wederpartij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 (zegge: veertien) dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 8       Garantieregeling Werving & Selectie

Indien de arbeidsovereenkomst van de opdrachtuitvoerder binnen de proeftijd wordt beëindigd door de opdrachtgever of opdrachtuitvoerder, wordt de opdracht als niet afgerond beschouwd en zal opdrachtnemer zonder extra kosten te berekenen alsnog zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht mits:

- De opdrachtgever binnen 7 (zegge: zeven) dagen na opzeggen door de opdrachtuitvoerder, opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;

- De opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever;

- De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;

- De beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;

- De opdrachtgever alle door opdrachtnemer gefactureerde bedragen betaald heeft;

- De voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de opdrachtgever zijn nagekomen.

 

Artikel 9       Aantrekken of in dienst nemen opdrachtuitvoerders

1. De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer voorgestelde of ingezette opdrachtuitvoerders in dienst te nemen buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen 12 (zegge: twaalf) maanden na het einde van de opdracht waarvoor de opdrachtuitvoerder was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit geldt ook voor de opdrachtuitvoerders die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de opdrachtuitvoerder zou worden ingezet en voor opdrachtuitvoerders wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 8.

2. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 9.1 staat een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van    € 8.000.- (zegge: achtduizend euro) per overtreding en € 2.000.- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om geleden schade te vorderen. 

 

Artikel 10      Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vastbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3. Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11      Geheimhouding

1. Opdrachtgever, opdrachtnemer en opdrachtuitvoerder zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij hebben verkregen van elkaar. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door opdrachtnemer voorgestelde opdrachtuitvoerder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12      Tarieven 
1. De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette opdrachtuitvoerder te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de opdrachtuitvoerder  is ingezet voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen. 

2. De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd. Een tussentijdse verandering ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden en kosten die opdrachtnemer noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere in lid 1 genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Van tariefwijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld. 

3. Bovendien mag opdrachtnemer het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.  Dit zal in onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geschieden. Na overleg zal de opdrachtnemer de verhoging van het tarief en de datum waarop de verhoging zal ingaan schriftelijk bevestigen.

4. Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:

 - Werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%

 - Werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%

 - Zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200% 

5. Reiskosten voor woon/werk verkeer worden vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De kosten van zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor zakelijke kilometers bedragen € 0,30 (zegge: dertig eurocent) per kilometer. 

6. Bij het vervullen van een Werving & Selectie opdracht van een door opdrachtnemer –na offerte of overeenkomst- voorgestelde opdrachtuitvoerder, wordt een bemiddeling fee gehanteerd. Deze bemiddeling fee wordt berekend op basis van marktconform tarieven en is een percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Het bruto jaarsalaris is het tussen opdrachtuitvoerder en opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris inclusief  vakantiegeld aangevuld met bijvoorbeeld een bonus, tantième of winstdeling, 13e maand, vaste representatievergoedingen, een ter beschikking gestelde auto en overige emolumenten. Deze emolumenten zijn per opdrachtgever verschillend en worden alleen meegeteld bij het bruto jaarsalaris als de opdrachtgever deze emolumenten verstrekt. 

7. De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (zegge: veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan opdrachtnemer de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en  de startdatum van de  door opdrachtnemer geselecteerde opdrachtuitvoerder. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is opdrachtnemer gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en  conform die schatting te factureren.

8. De opdrachtgever is, buiten de bemiddeling fee bij een succesvolle Werving & Selectie vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd, behoudens hetgeen overeengekomen is in de Algemene Voorwaarden of uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9. Bij het vervullen van een outplacementtraject of een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) wordt vooraf met opdrachtgever een vastgesteld bedrag afgesproken. 

10. Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

 

Artikel 13      Facturering, betaling & reclames

1. Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van maandelijkse facturering. Opdrachtgever ontvangt een specificatie van de door opdrachtuitvoerder gewerkte uren.

2. Bij Werving & Selectie gefactureerd opdrachtnemer aan opdrachtgever zodra de overeenkomst getekend is.

3. Bij outplacementtrajecten factureert opdrachtnemer aan opdrachtgever na succesvolle plaatsing en bij een Persoonlijke Profiel Analyse factureert opdrachtnemer aan opdrachtgever na ontvangst van de rapportage. 

4. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5. Na het verstrijken van 14 (zegge: veertien) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1 % (zegge: één procent) per kalendermaand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend. Dit geldt voor alle kosten die opdrachtnemer normaal in rekening brengt aan opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

6. Voorts is opdrachtgever, vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderd vijftig euro). Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de overeenkomst).

7. Al hetgeen dat door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.

8. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

9. Ingeval de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) het tarief niet dan wel niet volledig uit te betalen.

10. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt heeft de opdrachtnemer recht op het overeengekomen tarief onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

11. Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie. 

12. Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op. 


Artikel 14      Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

2. Opdrachtnemer spant zich in om een geschikte opdrachtuitvoerder te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met  betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde opdrachtuitvoerder. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de opdrachtuitvoerder (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de opdrachtuitvoerder te overtuigen alvorens een door opdrachtnemer geïntroduceerde opdrachtuitvoerder in dienst te nemen.

3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en/of verliezen, welke door de door opdrachtnemer ingezette opdrachtuitvoerders worden veroorzaakt aan opdrachtgever of aan derden. Onder schade en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade.

4. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die opdrachtuitvoerders van opdrachtnemer zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer dan ook van mogelijke vorderingen van het aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel en/of derden.

6. Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan opdrachtnemer.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

8. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door opdrachtgever en derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door opdrachtnemer.

9. De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zo ver sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

10. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. De hiervoor gemaakte kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

11. Indien en voor zover op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat ingeval van opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste 3 (zegge: drie) maanden voor beëindiging van de opdracht. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 3 (zegge: drie) maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding of nakoming vervalt. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle darmee in verband houdende financiële gevolgen.

12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken ter zake. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.

 

Artikel 15      Overmacht/wanprestatie

1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als zodanig o.a. zullen gelden: ziekte, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan opdrachtnemer door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen  en de uit voering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken) ontslaan opdrachtnemer van het nakomen van de  overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

2. Ingeval van overmacht zal opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 8 (zegge: acht) dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting opdrachtnemer het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

3. Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen. 

4. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden opgeschort. 

 

Artikel 16      Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, van welke aard dan ook, waaronder ook begrepen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd, tenzij het betreft de kwesties waarin enkel de Kantonrechter van de opdrachtgever bevoegd is. Naar keuze van opdrachtnemer kan van deze bevoegdheidsclausule worden afgeweken.

 

Artikel 17      Slotbepaling

De voorwaarden of gemaakte afspraken worden in de overeenkomst/opdrachtbevestiging nader omschreven. Indien de gemaakte afspraken in de overeenkomst/opdrachtbevestiging in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, dan gelden de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 18      Wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 16 mei 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer. Alle Algemene Voorwaarden die eerder gepubliceerd zijn, zijn niet van toepassing op overeenkomsten gesloten na 16 mei 2016. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien wijzigingen in de Algemene Voorwaarden plaatsvinden zal de nieuwste versie gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

 

Correspondentie

Alle correspondentie op basis van deze  Algemene Voorwaarden vindt plaats met  de opdrachtnemer, zijnde LiChiq Staff, Apostelenpavé 25B, 6211 XJ Maastricht, Nederland.

 

Algemene Voorwaarden LiChiq Staff, 16 mei 2016, versie 1